Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

 

  1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest Foto Wójcik Tomasz Wójcik  z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul Cienista  32d, NIP: 547-197-56-20. Regon: 240298491.
  2.  Dane kontaktowe Administratora danych: adres email: kontakt@zabezpieczeniamedyczne.eu tel. 513195475
  3.  Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów w procesie Rejestracji, przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do bazy danych posiadają tylko uprawnieni pracownicy Sklepu Internetowego.

 

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

1. Dane pobierane są i przetwarzane w celu stworzenia indywidualnych kont w serwisie  (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

2. Serwis może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj.własnych informacji handlowych lub informacji handlowych swoich partnerów biznesowych:

wyłącznie w momencie gdy Klient wyraził na to zgodę poprzez zapisanie adresu do Newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@zabezpieczeniamedyczne.eu

Chęć otrzymywania newslettera zgłaszana jest podczas rejestracji Konta w serwisie.

3. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności serwisu dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ).

4. W innych przypadkach, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, we wcześniej określonym zakresie i celu.

 

Obowiązek podania danych osobowych

1. Przeszkodą do prawidłowej rejestracji może być brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych Klientów

 

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach marketingowych, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  • podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji wysyłki newslettera, do osób które wyraziły na to zgodę


Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez serwis przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta użytkownika.

2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez serwis prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

3. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

 

Profilowanie przetwarzania danych

1. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przygotowania i przesłania personalizowanej oferty lub wiadomości.

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie profilowania, które dokonywane jest na podstawie aktywności Klienta.

 

Prawa Klientów, których dane są pozyskiwane i przechowywane

1. Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma(wynikające z RODO):

pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)

prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,

– osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania

– dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

– dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:

– prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,

– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)

prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:

– są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody

– przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany

prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:

– osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji

– dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany

 

Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu prośby pracownikom sklepu.

 

 

Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych 

Klient w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie konta użytkownika sklepu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO.

 

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres email: kontakt@zabezpieczeniamedyczne.eu

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka odnosi się do przechowywania i dostępu do informacji o Użytkowniku na jego urządzeniach za pomocą plików Cookies. Służą one do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez administratora danych.